info@hekimhanmadencilik.com.tr

Şikayet/İstek Formu
Sosyal Politika
Buradasınız: Anasayfa / Sosyal Politika
Sosyal Politika

HEKİMHAN MADENCİLİK İTH. İHR. SAN. ve TİC. A.Ş.
SOSYAL POLİTİKA BELGESİ
1.Giriş
Sosyal politikamız, tüm paydaşlarımızla birlikte, temel ilke ve değerlerimize bağlı kalarak, ekip çalışması ile oluşturduğumuz standartlara dayanmaktadır.
Amacımız Sosyal Politikamızın bir şirket kültürü haline gelmesini sağlamaktır. Bu politika, çalışanların yasalar çerçevesinde standartlardan doğan tüm haklarını vermeyi, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayı, çevreye duyarlı olmayı, çalışanlar arasında açık ve dürüst bir iletişim oluşturmayı, saygı duyulan ve değer verilen bir işyeri ortamı yaratmayı taahhüt eder.
Bu politika kapsamında öneri ve şikayetlerini dile getiren çalışanlara karşı herhangi bir yaptırım veya ceza uygulanmaz. Şikayet ve öneriler için “bildirim kutuları” veya “web sayfası” iletişim aracı kullanılır. Çalışanlar her türlü görüş, istek, şikayet ve önerilerini açıkça beyan edebilir. Bunlar Üst Yönetim tarafından değerlendirilir ve gelişime açık alanlar için gerekli iyileştirme faaliyetleri yürütülür. Yasaların gerektirdiği düzenlemelere ve personelden gelen bildirimlere uygun olarak sürekli gelişim faaliyetleri yürütülür.
2.Sosyal politika
Şirketimizin sosyal politika başlıkları aşağıda listelenmiştir.
•Zorla Çalıştırma
•Çocuk İşçiliği
•Ayrımcılık
•Çalışma Saatleri ve Ücretler
•Sağlık & Güvenlik
•Topluma ve Paydaşlara Bağlılık
•Yabancı Çalışanlar
•İnsan Kaçakçılığı
•Dinlenme Günleri ve Tatiller
•İşe Alım ve İstihdam
•İş Sözleşmesi
•İşçi Disiplini
•Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Hususları
•Örgütlenme, sendikalaşma ve toplu pazarlık hakkına saygı (örgütlenme özgürlüğü)
•Etik İlkelere Uymak
•Dilek ve şikayetlerin dinlenmesi, değerlendirilmesi


2.1.Zorla Çalıştırma
Şirketimiz her türlü zorla çalıştırmayı yasaklamaktadır. Kanunda belirtilen çalışma saatleri (fazla mesai/fazla mesai) dışında çalışma yapılamaz. İşçinin onayı olmadan fazla çalışma yapılamaz.
İşçinin işten ayrılması durumunda, şirket herhangi bir güvenlik nedeni dışında bunu engelleyemez veya erteleyemez. Çalışanlarımıza ait her türlü bilgi, yasaların öngördüğü ölçüde korunmakta ve gizli tutulmaktadır.
2.2.Çocuk İşçiliği
Şirketimiz, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklerin asgari yaş hükümlerine uymaktadır. 18 yaşından küçüklerin her pozisyonda çalıştırılması yasaktır. Şirketimizin çocuk işçi çalıştırma yasağı, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler ile Uluslararası Çalışma Örgütü standartlarına uygundur.
2.3.Ayrımcılık (Eşitlikçi Yaklaşım)
Şirketimiz tüm çalışanlarına ve onların katkılarına değer verir. Ayrımcılığa karşı duruşuna ve fırsat eşitliğini sağlamaya köklü bir bağlılığı vardır. Kuruluşumuz ırk, cinsiyet, renk, milliyet, sosyal köken, dil, din, yaş, engellilik, siyasi görüş ve benzeri her türlü ayrımcılığa karşıdır. Ayrımcılık, fiziksel ve sözlü taciz kesinlikle uygulanmaz. Şirketimize personel alımı; boş pozisyon, eğitim, ilgi alanları, yetenek, iş deneyimi gibi asgari nitelikler temelinde yapılır.
2.4.Çalışma Saatleri ve Ücretler (Ücret / Maaş / Ödemeler)
Şirketimiz çalışanlarına sektörel ve yerel işgücü piyasasına göre rekabetçi ücretler ödemektedir. Uygulamalarımız ücret, çalışma saatleri, fazla mesai ve yan haklara ilişkin yürürlükteki yasalara ve iş sözleşmelerine tam uyumlu olarak yürütülmektedir. Çalışanlarımızın beceri ve kapasitelerini geliştirmeleri ve ilerletmeleri için fırsatlar sunar.
2.5.Sağlık & Güvenlik
Şirketimiz güvenli ve sağlıklı bir işyeri ortamının oluşturulmasını ve sürekliliğini sağlamaktadır. Çalışanlarımızın kaza, yaralanma ve sağlığı tehdit eden her türlü faktöre maruz kalma riskini en aza indirerek güvenli, sağlıklı ve verimli çalışabilecekleri bir iş ortamı yaratır. Şiddet, baskı, taciz, tehdit ve rahatsız edici koşullardan arınmış bir işyeri ortamı sağlanır.
2.6.Topluma ve Paydaşlara Bağlılık
Şirketimiz, paydaşlarımızın görüşlerini dikkate alarak, iyi niyet esasına dayalı senetler kurmayı taahhüt eder. Bu kapsamda çalışan temsilcilerini yasal mevzuata göre belirler ve çalışanların sorunlarını temsilcilerle görüşebilecekleri bir ortam yaratır. Öneri ve şikayetlerini bildirmelerini sağlar.
2.7.Yabancı İşçi Çalıştırmak
Şirketimiz işe alımdan işten çıkarmaya kadar tüm personel işlemlerini yürürlükteki yasal düzenlemelere uygun olarak yürütmektedir. İşçi borçlandırılarak çalıştırılamaz. Yabancı işçilerin yasal çalışma hakları şirket tarafından korunmaktadır.
2.8.İnsan Kaçakçılığı
Şirketimiz kaçak işçi çalıştıramaz.

2.9.Dinlenme Günleri ve Tatiller
Çalışanlarımız yasal hakları çerçevesinde dinlenme ve tatilden mahrum bırakılamaz. Tüm çalışanlar yasal dinlenme ve tatil hakkına sahiptir.
2.10.İşe Alım ve İstihdam
Şirketimizde ihtiyaç duyulan açık pozisyonlar belirlenmekte, ihtiyaçlara ve yasalara uygun olarak belirli kurallar çerçevesinde istihdam gerçekleştirilmektedir.
2.11.İş Sözleşmesi
Şirketimiz ile istihdam edilecek kişi arasında, işyeri ve yasalara uygun olarak aday personele sunulan şartları içeren bir "İş Sözleşmesi" hazırlanır. İşe başlamayı kabul eden personele "İş Sözleşmesi" imzalatılır. Sözleşmenin bir nüshası çalışana verilir. Tüm bu kural ve kurallar oryantasyon eğitimi ile istihdam edilen personele aktarılır.
2.12.İşçi Disiplini
Şirketimizin disiplinli çalışmasını sağlamak amacıyla disiplin kurulu tarafından belirlenen disiplin kuralları uygulanmaktadır. Şirket, çalışanlarını disipline etmek için hiçbir şekilde ücret kesintisi yaptırımı veya yasa dışı yöntemler uygulanmaz.
2.13.Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Hususları
Şirketimizde Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği azami ölçüde sağlanmaktadır. Çevremize ve faaliyetlerimizden etkilenen tüm taraflara yönelik riskler en aza indirilir. Can, mal ve çevre güvenliğini tesis etmek; yasal gerekliliklerin karşılanması ve geliştirilmesi, bu konudaki bilinç düzeyinin yükseltilmesi ve sosyal sorumluluk anlayışımızın öncelikleri arasındadır.
2.14.Örgütlenme, Sendikalaşma ve Kolektif Çalışma Hakkı
Yasal düzenlemeler çerçevesinde tüm çalışanların örgütlenme, sendikalaşma ve kollektif çalışma hakkına saygı göstermeyi; örgütlenme, sendikalaşma ve kollektif çalışma hakkını kullanan çalışanlara baskı yapmamayı ve ayrımcılık yapmamayı taahhüt ederiz.
2.15.Etik İlkelere Uymak
Tabi olduğumuz tüm kanun ve yönetmeliklere uymayı, ilgili mevzuatlara uygunluğu kanıtlamak için kayıtları şeffaf ve güncel tutmayı,
Şirketimizde yolsuzluk ve rüşvetin her türlüsüne müsamaha göstermemek; Menfaat sağlamak ve işleri kolaylaştırmak amacıyla rüşvet ve/veya hediye vermemek ve almamak,
Yolsuzluk ve rüşvetle mücadele etmek, çıkar çatışması yaratabilecek durumlardan kaçınmak ve iş ortaklarının fikri mülkiyet haklarını korumak için gerekli mekanizmaları ve politikaları oluşturmayı taahhüt ederiz.
2.16.Dilek ve Şikayetler
Her çalışanın, paydaşın veya topluluğun dilek ve şikayetlerini iletmesi için gerekli şikayet ve öneri mekanizmasını kurmayı, zamanında ve etkin değerlendirme ve geri bildirimler yaparak sonuçlandırmayı taahhüt ederiz.

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın